ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
 1. ພື້ນທີ່ໃນການເຮັດວຽກour services
 2. ບໍລິການຫ້ອງປະຊຸມ
 3. ບໍລິການຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເຊັ່ນ:
  • ແປພາສາ
  • ຈອງໂຮງແຮມ, ລົດ, ຈອງປີ້ຍົນ ແລະ ພາຫະນະອື່ນໆ
  • ຊ່ວຍເຫລືອແນະນຳໃນການເປີດບັນຊີ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານ
  • ຊ່ວຍເຫລືອແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດ
  • ຈັດສັນການນັດພົບ ແລະ ປະຊຸມ
 4. ບໍລິການດ້ານເອກະສານ:
  • ອັດເອກະສານ
  • ພິມເອກະສານ
  • ສະແກນເອກະສານ
 5. ພື້ນທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ນຳສະເຫນີ ສິນຄ້າ
 6. ພື້ນທີ່ພົບປະນັກທຸລະກິດ